Fokus

DANET je fokusiran na:

  • omogućavanje  pristupa učenju i općem obrazovanju temeljenih na tranferu inovativne prakse i primjeni i širenju znanstvenih saznanja i teorija
  • implementaciju i širenje novih pristupa i inovativnih metoda
  • stvaranje uvjeta kako bi fakulteti i druge obrazovne organizacije postale pristupačnije za formalno i neformalno obrazovanje kako starijih tako i pripadnika mlađe generacije
  • stvaranje temelja za visoko profesionalnom nacionalnom i međunacionalnom suradnjom
  • poticanje starijih stanovnika Europe, posebno onih u državama dunavske regije, na aktivnost u civilnom društvu
  • na unapređivanje međukulturnog dijaloga u Europi, posebno u dunavskoj regiji, kao izuzetno važnog preduvjeta za međusobno razumijevanje i uvažavanje
  • podupiranje starijih u integriranju njihovih znanja, vještina i kompetencija u postizanju novih zajedničkih ciljeva, civilne aktivnosti i djelovanja kako bi time pridonjeli smanjenju i rješavanju društvenih i ekonomskih poteškoća
  • poticanje i ohrabrivanje pripadnika starije kako i pripadnika drugih generacija na očuvanje prirodnih resursa
  • unapređivanje pristupa novim tehnologijama građanima Europe , posebno starijima, mladima, ženama, osobama s posebnim potrebama kao i onima koji žive u ruralnim sredinama.